Στόχοι και αντικέιμενο του MoDisSENSE

 

Αντικείμενο του έργου

 

Το MoDisSENSE εμπλουτίζει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με την αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από την διαρκή, καθημερινή χρήση ενός τηλεφώνου, όπως, πχ, τοποθεσιών που επισκέπτεται ο χρήστης, επαφών, κλήσεων, ημερολογίου (calendar) αλλά και των δεδομένων από την κοινωνική δικτύωση του χρήστη (φίλοι, προτιμήσεις, προφίλ χρηστών). Το έργο συνδυάζει τις ετερογενείς αυτές πηγές δεδομένων, γεωγραφικά, κοινωνικά logs, προφίλ και προτιμήσεις χρηστών (user preferences και context infomation) και προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται σε σύνθετες αναζητήσεις και συνδυαστικές ερωτήσεις πάνω σε όλες αυτές τις πηγές. Επίσης ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση υπηρεσιών που αξιοποιούν τα χωροχρονικά δεδομένα που προκύπτουν από τις διαδρομές των χρηστών.

Το MoDisSENSE θα αξιοποιήσει “state of the art” τεχνικές για το συνδυασμό και τη διαχείριση ετερογενών δεδομένων που συλλέγονται από τις κινητές τερματικές συσκευές (ρεύματα δεδομένων συντεταγμένων, επαφές, προφίλ χρηστών, logs κλήσεων, προτιμήσεις χρηστών) και δεδομένων από την κοινωνική δικτύωση των χρηστών με αποτελεσματικό τρόπο αξιοποιώντας τεχνικές κατανεμημένης αποθήκευσης, επεξεργασίας, αναζήτησης και χωροχρονικής, πολυδιάστατης δεικτοδότησης. Η απόδοση της πλατφόρμας κρίνεται σημαντική για την ανάπτυξη των «κοινωνικά» επαυξημένων εφαρμογών που θα διατίθενται σε χρήστες μέσω έξυπνων τερματικών συσκευών. Το πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί το MoDisSENSE είναι να παράγει με οικονομικά αποτελεσματικό και προσιτό τρόπο, ένα σύστημα ικανό να διαχειριστεί τα φορτία, τις ροές των πληροφοριών και τις σύνθετες ερωτήσεις και αναζητήσεις από τις «κοινωνικά» επαυξημένες εφαρμογές σε αποδεκτούς χρόνους, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα σύνολο επαυξημένων εφαρμογών πάνω από ένα κοινωνικό δίκτυο, που θα αξιοποιούν χωρο-χρονικά δεδομένα των χρηστών, επιτρέποντας σύνθετες ερωτήσεις που αντλούν στοιχεία από τη θέση, τις διαδρομές, τις συνήθειες των χρηστών και των φίλων τους, την θέση γενικών σημείων ενδιαφέροντος, αλλά και τις προτιμήσεις και το προφίλ των χρηστών και των φίλων αυτών. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα για επισήμανση/εντοπισμό θέσεων μέσω γεωγραφικών συντεταγμένων για σημεία ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό ένας χρήστης θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη θέση του και θα τον βοηθούν να βρει σημεία ενδιαφέροντος σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, θα μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα για τη θέση φίλων ή μελών ομάδων (όπως π.χ. στο Google Latitude), θα δημιουργεί διαδρομές (π.χ. ορειβατικές, ή θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικές με τους χώρους εκδηλώσεων) και θα μπορεί να τις διαμοιράζεται με τις διαδικτυακές του επαφές (π.χ. με φίλους ή με ομάδες φίλων που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα). Θα μπορεί επίσης να αναζητά σημεία ενδιαφέροντος με βάση τις προτιμήσεις των φίλων του (π.χ. όχι μόνο τα κοντινότερα ή τα φθηνότερα πρατήρια βενζίνης, αλλά και αυτά που εμπιστεύονται οι περισσότεροι φίλοι του, π.χ. που έχουν επισκεφθεί ή προτιμήσει τον τελευταίο καιρό). Για παράδειγμα, η αναζήτηση του κοντινότερου ιατρού, εμπλουτισμένη με δεδομένα κοινωνικής δικτύωσης, θα βρίσκει πλέον των κοντινών, και τους ιατρούς που οι φίλοι του χρήστη έχουν ήδη προτιμήσει ή προτείνουν περισσότερο, καθώς αυτή η πληροφορία έχει καταγραφεί στα logs του κοινωνικού δικτύου. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης επομένως είναι διαφορετικό για τον καθένα, όχι μόνο λόγω της διαφορετικής τοποθεσίας του χρήστη και του προφίλ του, αλλά και της ξεχωριστής για τον καθένα κοινότητας των φίλων του.

Οι στόχοι μας

 
Κοινωνική ∆ικτύωση μέσω Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας: Στόχος του έργου είναι η ένταξη και αξιοποίηση κινητών συσκευών τηλεφωνίας και του πλήθους των πληροφοριών και της διαδραστικότητας που αυτές προσφέρουν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα σημαντική θέση στο έργο έχει η διαχείριση πληροφοριών που αφορούν το χρόνο και το χώρο, επιτρέποντας στα μέλη κοινωνικών δικτύων την επισήμανση των εισαγόμενων πληροφοριών, αλλά και την (σιωπηλή – background) εκμετάλλευση των πληροφοριών περιβάλλοντος (context) για την υποστήριξη έξυπνων αναζητήσεων και τη διασύνδεση των πληροφοριών.
Σημασιολογικά και Χωροχρονικά Εμπλουτισμένες Πληροφορίες: Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η σύνδεση πληροφοριών κοινωνικής δικτύωσης με χωροχρονικές πληροφορίες που προέρχονται από την φορητή συσκευή κάθε χρήστη, προκειμένου να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και νέα δεδομένα, όπως πχ εξαγωγή «καταστάσεων» χρηστών που να παίρνουν υπόψη ομάδες και όχι μεμονωμένα άτομα.
Σύνθετες και Καινοτόμες Λειτουργίες – Απλότητα στη Χρήση: Το MoDisSENSE θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον χρήσης για τα μέλη του κοινωνικού δικτύου, το οποίο θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία και τον εμπλουτισμό του με περιεχόμενο με κατευθείαν σύνδεση πρωτογενών στοιχείων πληροφορίας που θα προέρχονται από τα κινητά και θα εμπεριέχουν γεωγραφικές αναφορές. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας του κοινωνικού δικτύου εφοδιάζοντάς το με επαρκές περιεχόμενο και διαρκή εμπλουτισμό σε δεδομένα/πληροφορίες.
Αξιοποίηση της Γνώσης για Νέες Υπηρεσίες στα μέλη του Κοινωνικού ∆ικτύου: Το MoDisSENSE θα μπορεί να συντελεί με τρόπο διαφανή, λειτουργίες όπως η συσχέτιση των χρηστών μέσω των κοινωνικών τους προφίλ τα οποία θα δημιουργούνται παρακολουθώντας τις συνήθειες των χρηστών, τη θέση τους κατά τη διάρκεια τηςημέρας και απαντήσεις τους σε ερωτήματα του συστήματος. Το κοινωνικό προφίλ το οποίο θα ανανεώνεται δυναμικά θα χρησιμοποιείται για στοχευμένη ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος στα πλαίσια της συνολικής υπηρεσίας η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω τερματικών συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
∆ιαφύλαξη της Ιδιωτικοτητας, Ασφάλεια: Στόχος του MoDisSENSE έιναι να παρέχει μία ασφαλή πλατφόρμα προφυλάσσοντας τους συμμετέχοντες από αθέλητες παραβιάσεις της ιδιωτικότητάς τους (spamming, identity theft κλπ).
∆υνατότητα κλιμάκωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών: Λαμβάνοντας υπόψη την δημοτικότητα των κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες κλιμάκωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστούν τεχνικές κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων.